مطالعات شهری

مجموعه مطالعات کالبد شناختی، جامعه شناختی، اقتصاد شناختی، رفتار شناختی، عملکرد شناختی، طبیعت شناختی، روان شناختی، اقلیم شناختی، و ..... را در حوزه شهر، مطالعات شهری گویند. به بیان دیگر مطالعات هر یک از علوم انسانی، پایه و مهندسی را در حوزه شهری میتوان نوعی از مطالعات شهری دانست. انجام مطالعات شهری میتواند پیامدها و بازده های شهر بر سایر پدیده ها و موجودات به ویژه انسان بیابد بنابرین انجام این مطالعات بسیار مهم هستند.
 هر نوع برنامه ریزی و طرح ریزی در بخش دولتی، عمومی و خصوصی در یک شهر بدون انجام مطالعات پیش از طرح و برنامه یا هدف گزاری خرد و کلان می تواند به فجایعی بزرگ منتهی شود، همچنین پس از اجرای هر طرح و برنامه مطالعات در زمینه واقعیات آن و پیامدهای آن می تواند علاوه بر مشخص شدن بازده حقیقی و یا خسارات ناشی از آن، راهگشای طرح های آتی باشد.
 بیشینه هدف گزاریها، طرح ها و برنامه های به وِزه کلان شهر ها امروزه فاقد چنین مطالعاتی هستند که منجر به فجایع زیستی، اجتماعی ، اقتصادی، ترافیکی و ... در شهرها شده است.آتلیه شهرسازی متد در سالهای گذشته بارها به بررسی و ارزیابی طرح های مختلف شهری پرداخته است و با نگاهی دانش محور گزارشاتی از وضعیت طرح های مختلف شهری ارائه نموده است.
آتلیه شهرسازی متد با آگاهی کامل از اشتباهات رایج در طرحها و برنامه های شهری، متدهای روز شهرسازی و طرح ریزی، در اختیار داشتن امکانات انسانی و علمی موثر و انگیزه کافی آماده بازبینی، ارزیابی اسناد شهری وتهیه مطالعات شهری است.