برنامه ریزی آمایش

برنامه ریزی آمایش به برنامه‌ریزی و طرحریزی فضایی یک حوزه در مقیاس فراگیر و همه شمول اطلاق می‌شود. نوعی از برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به حساب می‌آید که به تمامی ابعاد درگیر یک طرح توجه نموده و هر طرح را با تمامی پیامدهای آن بررسی میکند. آمایش به روش‌ها و رویکردهای استفاده شده توسط بخش خصوصی و عمومی به منظور اثرگذاری بر محیط زیست، استفاده از منابع، اقتصاد، شغل و توزیع جمعیت و فعالیت‌های پایدار و ناپایدار در فضاهای با مقیاس‌های گوناگون توجه دارد.
واژه آمایش از واژه‌های فارسی باستان است که دوباره در فارسی امروز به کار گرفته‌شده‌است. آمایش، اسم مصدر از فعل آمودن یا آماییدن است آماده‌کردن، آراستن، آمیختن و به رشته درآوردن. آمایش به معنی فراروند یا فرایند و پردازه یا پروسه است.
به بیان دیگر هر طرحی در هر مقیاسی از یک طرح فضای شهری یا ساخت یک کاربری جدید در شهر گرفته تا طرح های منطقه ای و سرزمینی در دیدگاه کلان نگر و جامع بین قابلیت تعریف آمایشی دارند. در یک برنامه آمایشی برای هر طرح شهری یا منطقه ای تنها به عوامل درونی حوزه مورد طرح توجه نشده و به عوامل دخیل، موثر و تاثیر پذیر بیرونی در حوزه های بلافصل نیز توجه می شود.
آتلیه شهرسازی متد با آگاهی از آخرین دستاوردهای رویکردهای جامع بین طرح ریزی و برنامه های چند بعدی در طرحها و برنامه های شهری، متدهای روز شهرسازی برنامه ریزی، طراحی و طرح ریزی، در اختیار داشتن امکانات انسانی و علمی موثر و انگیزه کافی آماده تهیه برنامه های آمایشی برای طرح های شهری و منطقه ای است.