بافت تاریخی و قدیمی

بافت های تاریخی (Historic District)، بافت قدیمی (Inner city) شهر، بخش ارزشمندی از هر شهر هستند که معمولا کانون پیدایش و توسعه شهر در گذشته هستند.