طرح هادی

طرح هادی همانگونه از نامش پیدا است طرحی برای هدایت روند تغییرات، گسترش، توسعه و عمران یک حوزه سکونتگاهی  است. هدف از طرح هادی ساماندهی و اصلاح کالبد موجود برای پساخگویی به نیازهای انسانی در زمان حال و آینده است. بنابرین هر مولفه موثر بر کیفیت زیست در سکونتگاه به وِزه کمیت و کیفیت کاربری زمین در طرح هادی دیده میشود.
 نحوه استفاده و گسترش استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، خدماتی،  تولیدی، تجاری، کشاورزی،  تأسیسات و تجهیزات، و .... برای نیازمندیهای انسانی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاه تعیین می نماید. متاسفانه بیشینه طرح های هادی به دلیل تهیه شدن با نگاه معماری-عمرانی فاقد اثر مثبت هستند و کارکرد آنها منجر به وسعت یافتن سکونتگاه ها همراه با کاهش کیفیت زیستی و آسیب گسترده به محیط زیست و کشاورزی بوده است.
در تهيه طرح هادی با تهیه نقشه پایه از  وضع موجود سکونتگاه به مطالعات پایه و تشخیص وضعیت و ارزیابی نیازها و امکانات پرداخته می شود، سپس با تحلیل و بررسی واقعایت و خواسته های ساکنین به برنامه ریزی برای اهدافی دست یافتنی در جهت افزایش کیفیت زیست (اقتصاد، کالبد، دسترسی، امکانات و ..) پرداخته میشود. در بیشنیه طرح های هادی موجود تنها به تدوین طرح های گسترش و عمرانی براساس اسناد بالادستی پرداخته شده است که منجر به نابودی بسیاری از سکونتگاه ها شده است.
ایجاد زمینه بهبود وضعیت اقتصادی بهداشتی اجتماعی آموزش کالبدی بسیاری از سکونتگاه ها بدون توسعه و گسترش ممکن است و شرط اصلی تداوم کیفیت زیستی در بیشینه سکونتگاه ها حفظ و افزایش فرصت های اقتصادی پایدار و دائم برای ساکنین از طریق تسهیل مشاغل مولد مانند تولید و زراعت است.
هدایت کالبد سکونتگاه در جهت حفظ منابع طبیعی و زمین های زراعتی و باغات برای بقای زیست پایدار سکونتگاه و منطقه مهم ترین هدف طرح هادی است، که متاسفانه به دلیل بدل شدن طرح های هادی به طرح های معماری، توسعه و عمرانی در بیشینه سکونتگاه ها نتایج طرح های هادی نابودی منابع طبیعی و فجایع اقتصادی، محیط زیست، اجتماعی و تولید کشاورزی بوده است.
آتلیه شهرسازی متد با آگاهی کامل از اشتباهات رایج در طرح های هادی، متدهای روز شهرسازی و طرح ریزی، در اختیار داشتن امکانات انسانی و علمی موثر و انگیزه کافی آماده بازبینی، ارزیابی وتهیه اصلاحی اسناد هدایتی و طرح های هادی سکونتگاه ها است.